عصر خدماتاستان سمنان | عصر خدمات

رئیس سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان سمنان
رئیس سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان سمنان گفت: هرگونه افزایش غیر منطقی قیمت در حوزه کالا و خدمات ممنوع و غیر قانونی است. ادامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار