عصر خدماتاغذیه فروشان فاقد مجوز | عصر خدمات

مدیرعامل شرکت ساماندهی مشاغل شهر تهران از هماهنگی با معاون دادستان تهران خبر داد و گفت: اغذیه فروشان سیار فاقد مجوز جمع آوری می شوند. ادامه

آخرین نسخه روزنامه

آخرین نسخه روزنامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار