عصر خدماتافزایش تردد Archives | عصر خدمات

وضعیت راه‌های کشور در ۱۸ اردیبهشت؛
آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۲۴۶ ترددشمار فعال در محور‌های برون‌شهری، نسبت به روز قبل ۱.۳ درصد افزایش تردد را نشان می‌دهد. ادامه
وضعیت راه‌های کشور در ۱۶ اردیبهشت؛
آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۲۹۲ ترددشمار فعال در محور‌های برون‌شهری، نسبت به روز قبل ۲۲.۸ درصد افزایش تردد را نشان می‌دهد. ادامه
براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۳۱۰ ترددشمار فعال در محور‌های برون‌شهری، نسبت به روز قبل ۵.۷ درصد افزایش تردد را رخ داده است. ادامه
آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۳۱۸ ترددشمار فعال در محور‌های برون‌شهری، نسبت به روز قبل ۲ درصد افزایش تردد را نشان می‌دهد. ادامه
وضعیت راه‌های کشور در ۵ اردیبهشت؛
آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۳۰۷ ترددشمار فعال در محور‌های برون‌شهری، نسبت به روز قبل ۱۱.۵ درصد افزایش تردد را نشان می‌دهد. ادامه
آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۳۱۱ ترددشمار فعال در محور‌های برون‌شهری، نسبت به روز قبل ۳.۱ درصد افزایش تردد را نشان می‌دهد. ادامه
آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۳۰۸ ترددشمار فعال در محور‌های برون‌شهری، نسبت به روز قبل ۳.۳ درصد افزایش تردد را نشان می‌دهد. ادامه
مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه های کشور گفت: تردد بین استانی نوروز امسال، نسبت به سال ۹۹ رشد ۷۴ درصدی داشته است. ادامه
آخرین اطلاعات دریافتی از ۲ هزار و ۳۵۲ ترددشمار فعال در محور‌های برون‌شهری، نسبت به روز قبل ۱۶ درصد افزایش تردد را نشان می‌دهد. ادامه
وضعیت راه‌های کشور در نوروز/ ششم فروردین
آخرین اطلاعات دریافتی از ترددشمارهای فعال در محور‌های برون‌شهری، نسبت به روز قبل ۷.۳ درصد افزایش تردد را نشان می‌دهد. ادامه

آخرین نسخه روزنامه

آخرین نسخه روزنامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار