عصر خدماتاینترنت اشیاء | عصر خدمات

در حال حاضر هر روز شاهد هوشمند شدن بیشتر خانه‌ها هستیم و به عقیده دو دانشمند دانشگاه کیس وسترن رزرو ایالات متحده، اینترنت شنوایی در راه هستند. ادامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار