عصر خدماتبازار تهران Archives | عصر خدمات

معاون شهردار منطقه 17 تهران گفت: برای اولین بار در تهران بازار 22 هزار متری جهت ایجاد روز بازار و استقرار سامانه هوشمند ساماندهی دستفروشان راه اندازی شد. ادامه

آخرین نسخه روزنامه

آخرین نسخه روزنامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار