عصر خدماتبازار خودو Archives | عصر خدمات

با این که در ماه های آخر سال 2020 فروش کمی بهتر شد اما همچنان پیش بینی می شود در سال 2021 خودروسازان به همان افت 15 درصدی ادامه دهند. ادامه

آخرین نسخه روزنامه

آخرین نسخه روزنامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار