عصر خدماتبازداشت Archives | عصر خدمات

سرپرست اداره کل امور شهری و شوراهای استانداری تهران:
سلیمانی راد از بازداشت یک عضو شورای شهر تهران به دلیل تبانی، سوء استفاده از موقعیت شغلی و اعمال خارج از ضوابط قانونی خبر داد. ادامه

آخرین نسخه روزنامه

آخرین نسخه روزنامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار