عصر خدماتبازدید از موزه | عصر خدمات

روز بیشت و هشتم اردیبهشت در تقویم جهانی به نام روزه جهانی موزه نامگذاری شده و یکی از اعضای شورای شهر تهران پیشنهاد کرده است تا شهروندان تهرانی امروز به ده موزه رایگان سری بزنند. ادامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار