عصر خدماتبازنشستگان تامین اجتماعی | عصر خدمات

سرپرست سازمان تامین اجتماعی خبر داد:
سرپرست سازمان تامین اجتماعی گفت: قطعا برای عیدی بازنشستگان مشکلی نخواهیم داشت و به موقع پرداخت می‌شود. ادامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار