عصر خدماتبازنشستگی زودهنگام 4000 نفر در فولکس واگن Archives | عصر خدمات

خودروسازی فولکس واگن آلمان برای بازنشستگی زودهنگام 4000 شغل در کارخانه های آلمان برنامه ریزی کرده است. ادامه

آخرین نسخه روزنامه

آخرین نسخه روزنامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار