عصر خدماتبافت Archives | عصر خدمات

معاون سازمان مدیریت استان تهران:
معاون برنامه ریزی و توسعه سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران گفت که بافت فرسوده پایتخت با مساحتی نزدیک به چهارهزار هکتار بیش از یک میلیون و ۲۷۰ هزار نفر را در خود جای داده است. ادامه

آخرین نسخه روزنامه

آخرین نسخه روزنامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار