عصر خدماتبانک مرکزی هیچگاه به دولت بدهکار نبوده و نخواهد شد Archives | عصر خدمات

پاسخ همتی به نوبخت:
­رئیس کل بانک مرکزی گفت: پرواضح است که بانک مرکزی هیچگاه به دولت بدهکار نبوده و نخواهد شد کافی است که نگاهی به ترازنامه بانک مرکزی شود تا بدهکار مشخص شود. ادامه

آخرین نسخه روزنامه

آخرین نسخه روزنامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار