عصر خدماتبحران های مالیه شهری Archives | عصر خدمات

خزانه دار شورای شهر تهران:
خزانه دار شورای شهر تهران با بیان اینکه شهرداری در سه ماهه نخست 49درصد منابع را کسب و هزینه کند، گفت: این تحقق بودجه مصوب نشانگر آن است که شرایط اقتصادی به گونه ای نبوده است که شهرداری بتواند مسیر مبتنی بر تعادل و انظباط بودجه ای را طی کند. ادامه

آخرین نسخه روزنامه

آخرین نسخه روزنامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار