عصر خدماتبرترین خودروسازی Archives | عصر خدمات

گزارش
یکی از عوامل برتری ایران خودرو در جذب ستاره های بیشتر، سبد محصولات گسترده این خودروساز نسبت به دیگر تولید کنندگان خودرو در کشور است. زیرا در سال های گذشته آبی پوشان جاده مخصوص در حوزه توسعه پلتفرم و محصولات تلاش های بسیاری کرده اند تا امروز آن چیزی را برداشت کنند که در سال های قبل کاشته اند. ادامه

آخرین نسخه روزنامه

آخرین نسخه روزنامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار