عصر خدماتبرجام دوباره Archives | عصر خدمات

احتمال توافق و انجام برجامی دوباره با بازگشت آمریکا به برجام قوت گرفته و این موضوع بدون شک بر همه صنایع از جمله صنعت خودرو تاثیرگذار خواهد بود از این رو پیشنهاد می شود تا با هدف حفظ زمان خودروسازان نسبت به انجام مذاکرات اقدام کرده و امضای هرگونه قرارداد را به زمان پس از توافق موکول کنند. ادامه

آخرین نسخه روزنامه

آخرین نسخه روزنامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار