عصر خدماتبرقی شدن تاکسی ها Archives | عصر خدمات

رئیس کمیسیون حمل و نقل و ترافیک شورای شهر تهران:
رئیس کمیسیون حمل و نقل و ترافیک شورای شهر تهران از اجرای طرح برقی شدن تاکسی‌های پایتخت در آینده‌ای نزدیک خبر داد. ادامه

آخرین نسخه روزنامه

آخرین نسخه روزنامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار