عصر خدماتبرنامه‌ بودجه‌ سال آینده Archives | عصر خدمات

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران مطرح کرد:
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به این که باید بودجه سال آینده شهرداری تهران بر اساس برنامه پنج ساله سوم شهر تنظیم شود افزود:‌ باید تا پایان شهریور ماه سال جاری برنامه پنج ساله سوم شهر تهران به شورا ارائه شود. ادامه

آخرین نسخه روزنامه

آخرین نسخه روزنامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار