عصر خدماتبرنامه تولید ۵۰ هزار دستگاه تارا در سال ۱۴۰۰ Archives | عصر خدمات

مقیمی خبر داد
مدیرعامل گروه صنعتی ایران‌خودرو از تولید و عرضه ۵۰ هزار دستگاه تارا در سال جاری خبر داد. ادامه

آخرین نسخه روزنامه

آخرین نسخه روزنامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار