عصر خدماتبرنامه رادیویی Archives | عصر خدمات

مدیر کل مرکز علوم بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی وزارت بهداشت با اشاره به اینکه نظام ارجاع در روستاها در حال اجراست، ابراز امیدواری کرد که نظام الکترونیک ارجاع نیز تا پایان برنامه ششم اجرایی شود. ادامه

آخرین نسخه روزنامه

آخرین نسخه روزنامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار