عصر خدماتبرنامه های ملی Archives | عصر خدمات

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: سند ملی سالمندان با هدف درمان و بازتوانی آنها که جز برنامه های ملی است، اجرایی می‌شود و سعی می‌کنیم کیفیت زندگی سالمندان را بالا ببریم. ادامه

آخرین نسخه روزنامه

آخرین نسخه روزنامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار