عصر خدماتبسته‌های شبانه اینترنت Archives | عصر خدمات

در پژوهشی با رویکرد تأثیرگذاری فناوری اطلاعات بر فرهنگ بررسی شد
پژوهش "تدوین داده و ستاده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حوزه فرهنگ بر اساس نقشه مهندسی فرهنگی" به کوشش دکتر مهدی اسلامی، توسط دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی منتشر شد. ادامه

آخرین نسخه روزنامه

آخرین نسخه روزنامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار