عصر خدماتبمه Archives | عصر خدمات

معاون رفاهی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت:در آیین نامه دولت، دریافت یارانه بیمه مشروط به آزمون وسع شده است و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی آمادگی کامل برای اجرای این آزمون وجود دارد. ادامه

آخرین نسخه روزنامه

آخرین نسخه روزنامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار