عصر خدماتبنگاه محور Archives | عصر خدمات

معاون هماهنگی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) تأکید کرد:
معاون هماهنگی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) ایجاد اشتغال پایدار در سال حمایت از کالای ایرانی را سیاست اصولی این ستاد برشمرد. ادامه

آخرین نسخه روزنامه

آخرین نسخه روزنامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار