عصر خدماتبودجه سال آینده Archives | عصر خدمات

وزیر اقتصاد در حاشیه جلسه هئیت دولت:
وزیر اقتصاد گفت: موضوع یارانه در قالب بودجه و سیاست‌های سال آینده مورد بحث قرار می‌گیرد هنوز تصمیمی اتخاذ نشده است. ادامه

آخرین نسخه روزنامه

آخرین نسخه روزنامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار