عصر خدماتبیدود Archives | عصر خدمات

مدیر واحد توسعه سیستم‌های حمل و نقل پاک شهرداری تهران:
مدیر واحد توسعه سیستم‌های حمل و نقل پاک شهرداری تهران به تشریح چرایی بازگشت بی دود به سطح شهر پرداخته و گفت: بازگشت موقت این دوچرخه‌ها به سطح شهر برای تعیین تکلیف وجه پرداختی مشترکین و سایر مطابات آن‌ها بوده است. ادامه

آخرین نسخه روزنامه

آخرین نسخه روزنامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار