عصر خدماتبیمارستان رازی Archives | عصر خدمات

با حضور وزیر بهداشت:
امروز شنبه ۱۹ بهمن ماه با حضور وزیر بهداشت دکتر سعید نمکی درمان و آموزش پزشکی ساختمان شماره ۲ بیمارستان رازی قائمشهر افتتاح شد. ادامه

آخرین نسخه روزنامه

آخرین نسخه روزنامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار