عصر خدماتبیمارستان فرهیختگان Archives | عصر خدمات

بیمارستان فرهیختگان دانشگاه آزاد اسلامی برای اولین بار وارد مدار پیوند کلیه شد. اولین پیوند کلیه در این بیمارستان چهارم مهر و دومین پیوند جمعه ۱۱ مهر انجام شد. ادامه

آخرین نسخه روزنامه

آخرین نسخه روزنامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار