عصر خدماتبیماریابی Archives | عصر خدمات

رئیس ستاد مقابله با کرونا در کلانشهر تهران با اشاره به کاهش آمار ۱۰ درصدی بیماران بستری با تشخیص کرونا در مقایسه با هفته گذشته، گفت: ردیابی به موقع بیماران، بیماریابی و اجرای بی کم و کاست قرنطینه خانگی از جمله اهداف طرح شهید سلیمانی در استان تهران خواهد بود. ادامه

آخرین نسخه روزنامه

آخرین نسخه روزنامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار