عصر خدماتبیمار یابی Archives | عصر خدمات

رئیس قرارگاه پشتیبانى طرح آموزش، بیماریابى و جداسازى مدیریت کرونا گفت: از تمام ظرفیت های نقاهتگاهی برای طرح شهید سلیمانی استفاده می شود. ادامه
معاون درمان وزیر بهداشت درباره طرح بیماریابی کرونا در قالب طرح بسیج ملی شکست کرونا توضیح داد. ادامه

آخرین نسخه روزنامه

آخرین نسخه روزنامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار