عصر خدماتبیمه اتباع خارجی Archives | عصر خدمات

معاون بیمه خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت گفت: بسته خدمات ارایه شده به اتباع خارجی با خدمات مورد استفاده سایر بیمه شدگان این سازمان درکشور یکسان بوده و تفاوتی میان نوع خدمات وجود ندارد. ادامه

آخرین نسخه روزنامه

آخرین نسخه روزنامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار