عصر خدماتبیمه خبرنگاران Archives | عصر خدمات

معاون امور مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مطرح کرد:
معاون امور مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی درباره طرح جدید این معاونت برای بیمه خبرنگاران می‌گوید که مدیران مسؤول موظفند خبرنگارانشان را بیمه کنند و دیگر نیازی نیست برای دریافت یارانه، لیست خبرنگاران را به معاونت مطبوعاتی ارائه دهند. ادامه

آخرین نسخه روزنامه

آخرین نسخه روزنامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار