عصر خدماتبی اعتبار شدن چک Archives | عصر خدمات

طبق تصویب شورای عالی اقتصاد و پول کشور؛
طبق تصویب شورای عالی اقتصاد و پول کشور از صبح امروز کلیه چکهای پشت نویسی شده از درجه اعتبار ساقط است. ادامه

آخرین نسخه روزنامه

آخرین نسخه روزنامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار