عصر خدماتترددشمار فعال Archives | عصر خدمات

براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۳۱۰ ترددشمار فعال در محور‌های برون‌شهری، نسبت به روز قبل ۵.۷ درصد افزایش تردد را رخ داده است. ادامه
اطلاعات دریافتی از دو هزار و ۳۱۴ ترددشمار فعال در محور‌های برون‌شهری، نسبت به روز قبل ۵.۸ درصد کاهش تردد را نشان می‌دهد. ادامه
اطلاعات دریافتی از ۲ هزار و ۳۷۲ ترددشمار فعال در محور‌های برون‌شهری، نسبت به روز قبل ۶ درصد کاهش تردد را نشان می‌دهد. ادامه
آخرین اطلاعات دریافتی از ۲ هزار و ۳۵۲ ترددشمار فعال در محور‌های برون‌شهری، نسبت به روز قبل ۱۶ درصد افزایش تردد را نشان می‌دهد. ادامه

آخرین نسخه روزنامه

آخرین نسخه روزنامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار