عصر خدماتتشعشعات تجمعی رادیویی | عصر خدمات

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات:
زبان گلایه وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نسبت به تخلف در فرآیند ثبت سفارش خودرو در یک وزارتخانه باز شد. ادامه

آخرین نسخه روزنامه

آخرین نسخه روزنامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار