عصر خدماتتشکیل شورای عالی | عصر خدمات

سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: بحثی که ما هم‌اینک بیشتر از هر چیز دنبال می‌کنیم، همان حمایت‌های اجتماعی است تا افزایش دستمزد. در واقع، ارائه بسته‌های حمایتی به گروه‌های آسیب‌پذیر و پایین جامعه بیشتر در اولویت دولت است. ادامه

آخرین نسخه روزنامه

آخرین نسخه روزنامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار