عصر خدماتخانه امید | عصر خدمات

نائب رئیس هیات مدیره صندوق بازنشستگی کشوری:
نائب رئیس هیات مدیره صندوق بازنشستگی کشوری با اشاره به اینکه در کل کشور ۴۴ خانه امید برای بازنشستگان ساخته شده است، گفت: خانه امید مکانی تفریحی و ورزشی برای بازنشستگان بوده که در استان‌های مختلف ایجاد شده است. ادامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار