عصر خدماتظرفیت‌های منتخب اشتغال | عصر خدمات

رسته‌ها و ظرفیت‌های منتخب اشتغال به تفکیک هر استان در قالب طرح توسعه کسب و کار و اشتغال پایدار (تکاپو) شناسایی شده تا سیاست‌های اشتغالزایی در ۳۱ استان معطوف به ظرفیت‌های همان استان شود. ادامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار