عصر خدماتماسک اجباری Archives | عصر خدمات

سخنگوی وزارت بهداشت:
سخنگوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: ارائه خدمت به افراد بدون ماسک در ادارات و اصناف ممنوع است و افرادی که مرتکب این تخلف شوند، جریمه می شوند. ادامه

آخرین نسخه روزنامه

آخرین نسخه روزنامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار