عصر خدماتماطق محروم Archives | عصر خدمات

معاون بهداشت وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: ۱۲۰۰ مرکز شبانه روزی یا ۱۶ ساعته برای خدمت رسانی سرپایی به افراد مشکوک به کرونا در شهرهای کمتر برخوردار و حاشیه شهرها ایجاد شده است. ادامه

آخرین نسخه روزنامه

آخرین نسخه روزنامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار