عصر خدماتنمایشگاه تخصصی دوچرخه شهری Archives - عصر خدمات

مدیر واحد توسعه سیستم‌های حمل و نقل پاک شهرداری تهران خبر داد:
شهرداری تهران در طرحی برای یکپارچگی وسایل نقلیه، قصد به اشتراک‌گذاری دوچرخه در سطح شهر را دارد. یعقوب آزاده‌دل مدیر واحد توسعه سیستم‌های حمل و نقل پاک شهرداری تهران معتقد است، از این طرح شاید دیر استقبال شود، اما در نهایت فراگیری مناسبی در بین عموم مردم خواهد داشت. ادامه

آخرین نسخه روزنامه

آخرین نسخه روزنامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار