عصر خدماتنمایندگی مدیران خودو 480 محمدی Archives - عصر خدمات

برای معرفی نمایندگی 480 مدیران خودرو (محمدی) و درک برتری ها و نقاط مثبت این مجموعه، لازم نیست اینجا را با سایر نمایندگی های مدیران خودرو مقایسه کنیم. کافیست نگاهی به گذشته این مجموعه و سابقه قعالیت مدیریت و پرسنل آن داشته باشیم تا بفهمیم با یک مجموعه کامل و بسیار حرفه ای با پتانسیل های قابل توجه طرف هستیم. ادامه

آخرین نسخه روزنامه

آخرین نسخه روزنامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار