عصر خدماتنوجوانان Archives - عصر خدمات

مدیرکل دفتر فنی‌وحرفه‌ای و کاردانش وزارت آموزش و پرورش از آموزش 7 هزار مربی کارآفرینی خبر داد و گفت: در حوزه باشگاه کارآفرینان نوجوان فعالیت کرده‌ایم و این طرح در خراسان رضوی، مازندران و اصفهان در حال اجراست. ادامه

آخرین نسخه روزنامه

آخرین نسخه روزنامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار