عصر خدماتنو سوادان Archives - عصر خدمات

رئیس سازمان نهضت سواد آموزی خبر داد
رئیس سازمان نهضت سواد آموزی با بیان اینکه عدم کاربرد مطالب آموخته شده در افراد نوسواد موجب بازگشت به بی‌سوادی می شود، از طراحی دوره آموزشی "تحکیم سواد" خبر داد. ادامه

آخرین نسخه روزنامه

آخرین نسخه روزنامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار