عصر خدماتنیاز مندی Archives - عصر خدمات

از ابتدای سال جاری انجام شد؛
۹ هزار و ۶۵۰ واحد مسکونی از ابتدای سال جاری تاکنون به مددجویان سازمان بهزیستی واگذار شده است. ادامه

آخرین نسخه روزنامه

آخرین نسخه روزنامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار