عصر خدماتنیاز کشور به ارز Archives - عصر خدمات

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران مطرح کرد:
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران گفت:نیاز کشور به ارز تا پایان امسال تنها ۷۰ میلیارد دلار بوده که این میزان اعتبار فراهم است. ادامه

آخرین نسخه روزنامه

آخرین نسخه روزنامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار