عصر خدماتنیروهای جوان کاری Archives | عصر خدمات

شهردار تهران مطرح کرد؛
شهردار تهران با اشاره به اینکه از چند روز گذشته در شهرداری برکناری نیروهای بازنشسته را آغاز کرده‌ایم، گفت: به این موضوع یقین داریم که نیروهای جوانتر و با تجربه می‌توانند جایگزین نیروهای بازنشسته باشند. ادامه

آخرین نسخه روزنامه

آخرین نسخه روزنامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار