عصر خدماتنیروی جدید Archives - عصر خدمات

معاون پرستاری وزیر بهداشت از کمبود شدید پرستار خبر داد و گفت:‌ مجوز جذب 30 هزار نیروی جدید در وزارت بهداشت گرفته شده است. ادامه
معاون درمان وزیر بهداشت از دستورالعمل جدید جذب نیروهای کادر درمان شامل پزشک عمومی، متخصص و کادر پرستاری در همه استانها خبر داد. ادامه

آخرین نسخه روزنامه

آخرین نسخه روزنامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار