عصر خدماتنیروی خدماتی شهرداری Archives | عصر خدمات

معاون خدمات شهری شهرداری تهران خبر داد:
معاون خدمات شهری شهرداری تهران از حضور ۱۳۵۰ نیروی خدماتی شهرداری تهران در مراسم اربعین خبر داد. ادامه

آخرین نسخه روزنامه

آخرین نسخه روزنامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار