عصر خدماتهزینه های امدادی Archives | عصر خدمات

سرپرست سازمان جوانان هلال‌احمر:
سرپرست سازمان جوانان هلال‌احمر تاکید کرد: گسترش خدمات داوطلبانه و مهارت های امدادی، باعث کاهش هزینه های متاثر از حوادث و بلایا و در نتیجه منجر به ایجاد جامعه تاب آور می شود. ادامه

آخرین نسخه روزنامه

آخرین نسخه روزنامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار