عصر خدماتهیئت رئیسه شورای شهر تهران Archives - عصر خدمات

محسن هاشمی رفسنجانی:
محسن هاشمی رفسنجانی با کسب ۲۱ رای رئیس شورای شهر برای سال دوم فعالیت این شورا ماند. ادامه

آخرین نسخه روزنامه

آخرین نسخه روزنامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار